010-2650959info@jnrdranken.nlDotterbloemstraat 15, 3053 JV Rotterdam

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
J.N.R. Wijnen & Gedistilleerd B.V.

Artikel 1 Werkingssfeer
1 Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met J.N.R. Wijnen en Gedistilleerd B.V. (hierna: “verkoper”). Overeenkomsten die mondeling tot stand komen, worden bevestigd met een de schriftelijke opdrachtbevestiging. 2 Indien koper in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen t.o.v. de offerte aanbrengt, komt de overeenkomst pas tot stand, indien verkoper aan koper bericht heeft met deze afwijkingen in te stemmen. Verkoper stemt niet in met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van koper.

Artikel 2 Wijzigingen
1 Wijzigingen in de koopovereenkomst zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen koper en verkoper zijn overeengekomen.

Artikel 3 Kwaliteit en omschrijving
1 Verkoper verbindt zich jegens koper om hem de producten te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als in de opdrachtbevestiging omschreven.

Artikel 4 Levering en vervoer
1 Door verkoper of koper aangegeven leveringsdata en tijdstippen zijn slechts indicatief en hebben niet het karakter van een fatale termijn.
2 De producten zullen door verkoper bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijze als in de opdrachtbevestiging is bepaald. De kosten van vervoer zijn voor rekening van verkoper (“franco huis”), tenzij de opdracht minder dan € 50,00 bedraagt. In dat geval zijn de kosten van vervoer voor rekening van koper. Indien koper een andere verzendingswijze wenst, komen de meerdere kosten voor zijn rekening.
3 Indien bestelde producten door verkoper ter aflevering zijn aangeboden, doch die aflevering onmogelijk is gebleken, is verkoper gerechtigd de kosten van aanbieding aan koper in rekening te brengen.

Artikel 5 Emballage
1 De niet voor eenmalig gebruik bestemde emballage blijft eigendom van verkoper, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2 Wanneer verkoper voor de verpakking en het transport emballage (bijvoorbeeld kratten) ter beschikking heeft gesteld – al dan niet tegen voldoening van statiegeld of een waarborgsom – is koper verplicht deze emballage terug te zenden naar het door verkoper opgegeven adres, bij gebreke waarvan verkoper vergoeding van de geleden schade kan vorderen.
3 Verkoper kan voor retourzending een termijn stellen waarbinnen teruggave moet hebben plaatsgevonden. Bij niet tijdige teruggave binnen de gestelde termijn, treedt verzuim in zonder dat verkoper koper in gebreke dient te stellen.

Artikel 6 Eigendomsovergang en risico
1 Behoudens het gestelde in de leden 2 en 3 van dit artikel zal de eigendom van en het risico voor de producten op koper overgaan bij aflevering. Als koper de producten afhaalt, wordt aflevering geacht te hebben plaatsgevonden op het moment van afhalen.
2 Zolang koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt verkoper zich de eigendom van de producten voor. In dat geval gaat de eigendom op koper over, zodra koper aan al zijn verplichtingen jegens verkoper heeft voldaan. Het is koper niet toegestaan het hem geleverde te vervreemden of te belenen, verpanden of op een andere manier buiten zijn bedrijf te brengen, zolang het eigendomsvoorbehoud van verkoper geldt.
3 Indien er gerede twijfel bij verkoper bestaat omtrent de betalingscapaciteit van koper, is verkoper bevoegd de bezorging van producten ingevolge artikel 4 lid 2 uit te stellen, totdat koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft. Koper is aansprakelijk voor de door verkoper door deze vertraagde aflevering te lijden schade.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
1 Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot schade ontstaan door of in verband met vertraging in de levering of te late levering, tenzij voorafgaand uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
2 Iedere andere aansprakelijkheid van verkoper is beperkt tot het bedrag van de factuurwaarde van de gekochte producten. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van verkoper voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 8 Klachten en retourzending
1 Koper dient bij de in ontvangstneming van de producten te controleren of de levering overeenstemt met de gedane bestelling. Zichtbare schades of gebreken dienen door koper direct te worden gemeld. Indien koper verpakkingen of producten opent, verbreekt of beschadigt vóórdat deze zijn betaald, verplicht koper zich de betreffende producten af te nemen en te betalen.
2 Klachten over het geleverde moeten binnen 48 uur na ontvangst van de producten schriftelijk aan verkoper bekend worden gemaakt door middel van het versturen van een email aan het adres info@jnrdranken.nl.
3 Indien retourzendingen plaatsvinden zonder geldige reden of na het verstrijken van de in lid 2 genoemde klachtentermijn, vervalt ieder vorderingsrecht van koper en zijn alle kosten verbonden aan de retourzending voor rekening van koper.
4 Klachten en reclames geven koper geen recht om betaling van de daarop betrekking hebbende factuur op te schorten.

Artikel 9 Overmacht
1 Van overmacht aan de zijde van verkoper is sprake, indien verkoper na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van verkoper als bij derden, van wie verkoper de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van verkoper ontstaan.
2 Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel verkoper als koper bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft verkoper slechts recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten.
3 Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft koper, indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de producten te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder verplichting hetgeen hem reeds geleverd was naar verkoper terug te zenden voor rekening en risico van koper, indien koper kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de producten door koper niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet afleveren van de resterende producten.

Artikel 10 Betaling
1 Tenzij anders is overeengekomen, dient direct bij ontvangst van het gekochte betaling plaats te vinden in contanten.
2 Indien door verkoper op rekening wordt geleverd, vindt betaling plaats binnen 5 dagen na factuurdatum tenzij anders is overeengekomen. Als datum van betaling geldt de valutadatum van ontvangst van de betaling door verkoper.
3 Wanneer verkoper geen betaling ontvangt binnen de geldende betalingstermijn, is koper zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, in verzuim. Met ingang van de eerste dag na de overeengekomen termijn is koper voor iedere maand, een gedeelte van een maand voor een hele gerekend, dat de betaling nadien is uitgebleven, van rechtswege een vertragingsrente verschuldigd van één procent.
4 Indien koper geen consument is, geldt dat deze door het enkele intreden van verzuim inzake de betalingsverplichting buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd wordt. De hoogte van deze kosten is wettelijk genormeerd in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten en bedraagt als volgt:

• 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2.500 van de vordering, met dien verstande dat de kosten minimaal € 40,00 bedragen;
• 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2.500 van de vordering;
• 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5.000 van de vordering;
• 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000 van de vordering;
• 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775.

5 Indien koper met de betaling jegens verkoper in gebreke is, heeft deze het recht de verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied, terwijl over de verdere levering contante betaling kan worden geëist.

Artikel 11 Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op overeenkomsten tussen verkoper en koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
2. Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van hun overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met de onderhavige overeenkomst zoals bijv., zij het niet uitsluitend, onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen en ongegronde verrijkingen, zullen worden beslecht door de Rechtbank te Rotterdam, tenzij dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.